Informatie voor inkopers

COEVA

De opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting is een initiatief van IGPB, Leefkringhuis, Kenniscentrumvoor Maatschappelijke Innivatie van de Hogeschool van Amsterdam, St. Eropaf en st. SW-SL. Er is een visie en missie statement van de Coöperatie op basis waarvan andere organisaties zullen worden uitgenodigd in te stappen en onderdeel te worden van het collectieve eigenaarschap van de opleiding. Voor de uitvoering van de opleiding is Coöperatie COEVA opgericht. Het streven is om met de opleiding te start in september 2016 met 20 - 25 deelnemers. De opleiding duurt 3 jaar. Opleidingsplaatsen worden ingekocht door gemeenten, andere overheden, welzijnsorganisaties en zorg instellingen. Ook kunnen opleidingsplaatsen gefinancierd worden door bedrijven of particulieren.

Inkoop van opleidingsplaatsen

Coeva werkt verder aan het verbreden van haar draagvlak. Zij nodigt partners uit om deel te nemen in de coöperatie en mee te werken aan het realiseren van opleidingsplaatsen, werkervaringsplaatsen, en betaalde arbeidsplaatsen voor ervaringsdeskundigen.
Op dit moment worden gemeenten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, fondsen en bedrijven benaderd om opleidingsplaatsen in te kopen. Wilt u bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van COEVA, neemt u dan contact met ons op.
Wanneer uw organisatie opleidingsplaatsen inkoopt, kunt u verzekerd zijn van de beschikking over ervaringsdeskundigen die al tijdens hun opleiding in het kader van stages hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten.
Wanneer een gemeente opleidingsplaatsen inkoopt, worden de kandidaten in die gemeente geworven.

Waarom een meerjarige opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting?

Sociale uitsluiting dient zich in de praktijk aan als een hardnekkig probleem. Structurele uitsluitingsmechanismen zijn verantwoordelijk voor het feit dat mensen die sociaal uitgesloten zijn verstoken blijven van basisrechten en dat zij de greep verliezen op hun eigen leven en op de maatschappelijke besluitvorming. De idee van ervaringsdeskundige in sociale uitsluiting is ontstaan als een antwoord op de missing link (een ontbrekende schakel) tussen aan de ene kant de beleidsmakers en de werkers uit alle voorzieningen waar uitgeslotenen mee geconfronteerd worden, en aan de andere kant de uitgesloten personen zelf.

Deze missing link is mede verantwoordelijk voor het feit dat uitsluiting blijft bestaan. De functie van ervaringsdeskundigen is complementair aan die van de professioneel opgeleide deskundigen met wie zij samenwerken. Het belangrijkste element waarop ervaringsdeskundigen de professionals aanvullen is dat zij vertrouwd zijn met de harde realiteit van het leven in de uitsluiting in al zijn aspecten, en vooral met het gevoel van schaamte en vernedering dat gepaard gaat met het feit dat de zij geen grip hebben op hun eigen leven. Het is noodzakelijk de benadering van armen te veranderen en een betere kijk te krijgen op hun manier van leven en hun handelen, dat soms voor hen het juiste antwoord is op de verkeerde vraag die wij stellen.

De kennis die ervaringsdeskundigen door hun ervaring verworven hebben dient te worden beschouwd als een toegevoegde en evenwaardige kennis naast de academische en professionele kennis. In alle sectoren van het maatschappelijk gebeuren dienen mensen ingeschakeld te worden, die vertrekken vanuit een eigen beleving van armoede, die de logica begrijpen die achter de overlevingsstrategieën zit, en die deze logica ook kunnen overbrengen naar anderen.

Om de capaciteit te ontwikkelen ervaringen toe te passen, hebben ervaringsdeskundigen behoefte aan een opleiding. Opgeleide ervaringsdeskundigen verwerken hun ervaringen en verbinden die met ervaringen van anderen en met het sociaal en cultureel kapitaal dat armen ook hebben. Via de opleiding ontwikkelen zij houdingen, vaardigheden en kennis om de ervaringen van armoede en uitsluiting deskundig aan te wenden in onderwijs, rechtssysteem, gezondheidszorg, werkgelegenheid, welzijn, kinderopvang, cultuur, huisvesting en sociale diensten.

Werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen spelen tegenwoordig een belangrijke rol bij het bevorderen van participatie in de samenleving voor allerlei groepen die zijn uitgesloten. Veel ervaringsdeskundigen werken op vrijwillige basis, maar er is een reëel uitzicht op betaalde functies. In de sector van de Ggz hebben opgeleide ervaringsdeskundigen die dit nastreven een kans van 60% dat zij een betaalde functie realiseren. Van de 6 ervaringsdeskundigen die meegedaan hebben aan de opleiding van De Link in Utrecht hebben er nu 4 een betaalde baan, en de 2 ervaringsdeskundigen hebben in het kader van deze opleiding eveneens zicht op betaald werk. Vanuit de organisatie van de opleiding in Amsterdam zal voortdurend aandacht besteed worden aan het benaderen van werkgevers om betaalde functies te creëren voor ervaringsdeskundigen en daartoe de eigen organisaties adequaat in te richten.

Certificaten en diplomering

Aan het eind van het 1ste jaar vindt een beoordeling plaats van de cursisten. Positieve beoordeling leidt tot een eerste certificaat dat toegang geeft tot het vervolg van de opleiding in het tweede en derde jaar. Aan het eind van de opleiding worden cursisten getoetst op de competenties welke bepaald zijn voor de functie van ervaringsdeskundige medewerker.

Voor cursisten is het erg belangrijk dat zij perspectief hebben op een rechtsgeldig certificaat en op een salariëring die past bij de functie. De bedoeling van de opleiding is professionele ervaringswerkers af te leveren. Voorlopig sturen we aan op certificering door de branche = erkenning door zowel de organisaties van ervaringsdeskundigen en door werkgevers die ervaringswerkers als personeel willen. COEVA werkt aan een inbedding en diplomering binnen het reguliere MBO/HBO onderwijs.

Werving en selectie deelnemers

Er is een procedure voor de werving van kandidaten en er is een selectieprocedure met criteria voor selectie. Kandidaten krijgen een vragenformulier waarin zij hun interesse kenbaar kunnen maken en waarop zij enige achtergrondinformatie over zichzelf kunnen opschrijven. Vervolgens wordt met de kandidaten contact opgenomen en worden degenen die aan de selectiecriteria voldoen uitgenodigd voor een intakegesprek. Er zijn twee belangrijke selectiecriteria: 1) heeft de kandidaat een achtergrond van structurele armoede (generatie armoede) en 2) is de kandidaat in staat om de studie te volgen; bestaat er gerede kans dat de kandidaat de studie met succes zal afronden.

Inkopers hebben het recht om kandidaten, bijvoorbeeld uit de eigen gemeente of uit het eigen cliëntenbestand voor te dragen.

Kwaliteit van de opleiding

De kwaliteit van de opleiding is geborgd door een aantal getroffen voorzieningen. De kwaliteit van de docenten is verzekerd doordat de kerndocenten zijn opgeleid door De Link. Vakdocenten zijn alleen gekwalificeerde docenten en trainers met geldige diploma’s op minstens HBO niveau. Alle docenten zijn beoordeeld door een sollicitatiecommissie waarvan een vertegenwoordiger van VzW De Link deel uit maakte. Er is daarnaast gezorgd voor coaches die beschikbaar zijn om in geval van persoonlijke moeilijkheden en of conflicten die niet in de lessen besproken kunnen worden voor opvang kunnen zorgen. Zij vormen een achterwacht die onder andere tot taak heeft uitval uit de opleiding te voorkomen. Externe coaching wordt ingekocht bij VzW De Link voor 4 uur per maand. Er zijn maandelijkse intervisiebijeenkomsten voor de docenten waarin zij alle problemen die zich voordoen tijdens de opleiding kunnen bespreken. Bovendien zijn de coaches die onder punt 2 zijn genoemd ook beschikbaar voor de docenten. Er is een professioneel bureau geïnstalleerd dat zorg draagt voor een goed lopende organisatie op alle niveaus. Twee keer per jaar wordt een de adviesraad bij elkaar geroepen. In de adviesraad worden uitgenodigd: financierende fondsen, inkopers van opleidingsplaatsen, docenten, bestuur van COEVA, ervaringsdeskundigen.

Onderzoek en evaluatie

Monitoring en evaluatie van de opleiding zal geschieden zelf in het kader van de Wmo-werkplaats m.b.v. studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.